Live on Amazon! Just $0.99! iBooks Store Kobo Bookwire Link Amazon India Amazon UK Amazon Australia Amazon Germany Amazon Brazil                 Releasing 09/15…